ZŠ T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva

Školní knihovna

„Chcete zmoudřet?
Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte!"

Jiří Žáček

Úvod

O projektu

O knihovně

Provozní řád

Citáty o knihách

Společná kniha

Odkazy na e-knihy

Fotogalerie

Kontakt


Řád knihovny

1. Všeobecná ustanovení


Řád stanovuje pravidla provozu školní knihovny při ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva. Stanovuje práva a povinnosti žáků a podmínky provozu školní knihovny.

2. Provoz školní knihovny


Školní knihovna zajišťuje podporu výchovy, vzdělávání a rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků.
Knihy se půjčují zdarma ve výpůjční době, kterou stanoví a zveřejní knihovník.

3. Uživatelé


Uživatelem se může stát každý žák a zaměstnanec ZŠ TGM a MŠ Horní Bečva.
Při první návštěvě je žák seznámen s řádem knihovny. Žáci jsou současně seznámeni s pravidly bezpečnosti při pobytu v prostorách školní knihovny.
Řád školní knihovny bude vyvěšen na viditelném místě. Evidence čtenářů i výpůjček - podle tříd (průkaz se nevydává).

4. Práva a povinnosti uživatelů


Uživatel má právo si v knihovně knihy bezplatně půjčovat, prohlížet, číst, může zde psát referáty, učit se a využívat výpočetní techniku.
Uživatel je povinen:
- udržovat pořádek a klid ve školní knihovně, nerušit ostatní čtenáře,
- chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu či vpisovat poznámky, vytrhávat stránky, ničit obaly či jiný způsobem poškozovat),
-uživatel nesmí vypůjčené knihy půjčovat dalším osobám - ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené,
- chovat se ohleduplně k vybavení školní knihovny,
- řídit se pokyny správce knihovny,
- v knihovně není dovoleno jíst a pít,
- žáci musí být řádně přezuti.

5. Způsoby půjčování


Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 3 knižní publikace. O výjimce může rozhodnout správce knihovny.
Uživatel má právo číst knihy a studovat dostupné dokumenty přímo v prostorách knihovny(v čase, který je uveden v řádu knihovny).
Uživatel nesmí z knihovny vynášet knihy či dokumenty, které nebyly řádně zaregistrovány jako tzv. "výpůjčka" v knižním lístku.

6. Knihovní fondy


Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy a darů.
Je prováděna aktualizace knihovního fondu, jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

7. Výpůjční lhůta


Knihy se půjčují na dobu jednoho kalendářního měsíce ode dne výpůjčky.
Veškeré zapůjčené knihy je žák povinen vrátit před koncem školního roku.
Žáci jsou povinni při ukončení studia vrátit všechny zapůjčené dokumenty.

8. Další ustanovení


Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo.
Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout. Případná zjištěná poškození je povinen ihned nahlásit správci knihovny.
Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, správce upozorní rodiče formou upomínky v žákově "Sdělení rodičům" či "Žákovské knížce".
Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit podle požadavku správce knihovny.
O výši finanční náhrady za poškozenou či ztracenou knihu rozhoduje správce knihovny.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má správce právo pozastavit uživateli půjčování.


Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne …………………

Zodpovídá správce školní knihovny.