log
 

 

Spolupráca cez monitor

V školskom roku 2014/2015 sa realizoval už tretí projekt cezhraničnej spolupráce medzi obcami Lietavská Lúčka a Horní Bečva z Českej republiky pod názvom „Spolupráca cez monitor“. Realizátormi tohto projektu boli ZŠ Lietavská Lúčka a ZŠ T.G.Masaryka z Horní Bečvy. Projekt bol zameraný na spoluprácu dvoch základných škôl v oblasti informačno- komunikačných technológií. Išlo v ňom o prepojenie tradičného prístupu ku knihám s modernými IKT. Do projektu bolo vybraných desať žiakov každej školy a tí sa podieľali na tvorbe spoločných webových stránok. V rámci projektu sa uskutočnili tri IKT workshopy v ZŠ Horní Bečva, na ktorých sa žiaci pod vedením Ing. Jiřiho Sumbalu zoznámili s tvorením webových stránok. Výsledkom bolo vytvorenie domény s online knihovňou s názvom “knihoskola.com“.

U nás na Slovensku v ZŠ Lietavská Lúčka boli dva workshopy, kde sa žiaci podieľali na príprave spoločnej knihy. Na príspevkoch do knihy pracovali žiaci II. stupňa obidvoch škôl. Tie najlepšie literárne dielka boli vybrané do knihy. Česko-slovenský redakčný tím pod vedením Matúša Pisára s využitím potrebného grafického programu vkladal jednotlivé príspevky a ilustrácie do formy vhodnej na tlač. Žiaci tu mohli vidieť, ako sa kniha tvorí a čo všetko to obnáša. Žiaci počas projektu pracovali aj pod vedením zástupcu Ing. Ondreja Roskoša - ZŠ Lietavská Lúčka a Mgr. Andrey Hanásovej – ZŠ Horní Bečva.

Na príprave podkladov pre spoločnú knihu sa z našej strany podieľali učiteľky slovenského jazyka a literatúry riaditeľka Mgr. Oľga Gašpieriková, Mgr. Jana Hvolková, Mgr. Katarína Hujíková, Mgr. Jana Andiová spolu s Mgr. Vierou Hubočanovou a výtvarnej výchovy Mgr. Mária Hudeková. Projekty zastrešovali zástupkyne oboch škôl Mgr.Daniela Krištofova a Mgr. Daniela Bitušiaková.

Veľkou výhodou projektu je modernizácia a dovybavenie oboch školských knižníc. Zakúpil sa nábytok, počítače, tlačiareň, interaktívna tabuľa, knihy atď. Ďalej si školy kúpili hardware a software potrebný pre tieto aktivity. Výsledkom projektu okrem iného je aj získanie vynikajúcich zručností pri práci s informáciami a ich vyhľadávaní , ktoré využijú pri akomkoľvek ďalšom štúdiu.

Zmyslom celého projektu je podporiť záujem detí o čítanie, naučiť jazyk nášho partnera a prostredníctvom e-kníh sa zoznámiť s históriou, kultúrou a súčasnosťou partnerského štátu.