log
 

Základná škola Lietavská Lúčka

Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka

 

KNIŽNIČNÝ  A  VÝPOŽIČNÝ  PORIADOK

ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
Základnej školy v Lietavskej Lúčke

V zmysle § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o knižniciach“) a v súlade so štatútom zo dňa 1. 9. 2015 vydávam Knižničný a výpožičný poriadok Školskej knižnice Základnej školy v Lietavskej Lúčke.

Časť I

Všeobecné ustanovenia

 Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.      Školská knižnica Základnej školy v Lietavskej Lúčke (ďalej len „knižnica“) je organizačným útvarom Základnej školy, Skalka 34, 013 11 Lietavská Lúčka (ďalej len „škola“). Knižnica je povinná v zmysle § 16 ods. 10 zákona o knižniciach vypracovať a umiestniť na verejne prístupnom mieste Knižničný a výpožičný poriadok a v súlade s ním poskytovať knižnično-informačné služby.

2.      Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

Časť II

Knižničný poriadok

Článok 2

Poslanie a úlohy knižnice

1.      Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom najmä pre žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy (ďalej len „používatelia“).

2.      Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov

a)            slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov,

b)            napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby,

c)            podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.

3.      Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

a)            dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania,

b)            poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu,

c)            vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

d)            vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,

e)            realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,

f)             spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

g)            organizuje kultúrne podujatia, výchovno-vzdelávacie podujatia a exkurzie o knižnici,

h)            realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,

i)             spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,

j)             zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

 Článok 3

Knižničný fond

1.      Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na potreby výchovy a vzdelávania svojich používateľov.

2.      Knižničný fond je majetkom školy. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

 

 Článok 4

Knižnično-informačné služby

1.      Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú službou vo verejnom záujme.

2.      Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom internetu.

3.      Knižnica poskytuje používateľom knižnično-informačné služby

a)            výpožičky knižničných dokumentov v knižnici (prezenčné výpožičky) a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky),

b)            základné elektronické služby

·         prístup k elektronickému katalógu knižnice,

·